Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Akim Oda - ict en vakopleiding project - Ghana

Wij streven ernaar om in februari 2017 te starten met de activiteiten.

Het bestuur van de Stichting Computerbrain I.T. en Foundation for Youth and Adults Computerbrain Ghana heeft in 2003 een idee gelanceerd voor straatkinderen en weeskinderen en jongeren in Accra. In 2004 is het projectplan in een samenwerking tussen de heer Botchey, Pamela Agyemang, mevrouw drs. Kasia B. Turajczyk van KBT Advies en dhr. Gosseling van het Kerkhuis, verder uitgewerkt en uitgeschreven. In 2004 werd Foundation for Youth and Adults Computerbrain in Ghana opgericht. In 2007 is het hele bedrag van €11.890 euro betaald voor de locatie voor het centrum in Akim Oda, grote: 10,000m2. De heer Botchey zegt altijd: “Despite being an Evangelist my task is to help children and the youth (irrespective of colour, race or creed) for a better future. God help me to achieve this aim.” Stichting Computerbrain heeft hele goede doelen. Computerbrain is een humanitaire, kindgerichte, ontwikkelingsorganisatie en stelt zich ten doel de leefsituatie van kansarme kinderen en jongeren in hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Computerbrain gaat dit doen door middel van ICT- en Vakopleidingen in Ghana op te zetten. Computerbrain zet zich in voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Foundation Computerbrain heeft een awareness programma ontwikkeld die onderwijs instellingen en overheidsorganen helpt bij het ontwikkelen van een ICT implementatie plan. Hierbij wordt sterk gelet op de interne capaciteiten en competenties. Tevens wordt via deze training getracht om de instelling transparanter en verantwoordelijker te laten functioneren als de ICT is geïmplementeerd. e zich een onwrikbare positie verworven waar het gaat om de huiswerkbegeleiding, computertraining en empowerment.

Bedankt ICCO / Impulsis

Stichting Jeugd en Volwassenen Computerbrain wil ICCO en Impulsis hartelijk danken voor de steun die wij in het verleden hebben mogen ontvangen. In oktober 2007 heeft de stichting € 20.000,00 mogen ontvangen voor het bouwen van een educatiecentrum voor kansarme jongeren en volwassenen in Ghana. In bijgaande document vindt u de voortgang van het project en de resterende activiteiten. Het project is inmiddels in een vergevorderd stadium beland.

Foto's van de educatie centrum - Akim Oda, Ghana

Computerbrain verzamelt ook tweede hand pc's voor ons Ghana project

De bestuurs- en stafleden van SJVC komen voort uit de migrantengemeenschappen waar de organisatie actief voor is; zij kennen de sociaal-maatschappelijke infrastructuur binnen het stadsdeel en traditionele visies op onderwerpen als opvoeding, onderwijs, gender en autoriteit die binnen segmenten de verschillende migrantengemeenschappen gang op de huidige nieuwe locatie en met het aantal beschikbare computers werden het afgelopen schooljaar 50 kinderen geholpen met hun huiswerk. De kinderen kwamen 2 á 3 keer per week in groepen vanaf 15 tot en met 20 kinderen. De activiteit duurt per groep +/- 2 uur per keer. Er werd gewerkt aan de verbetering van de Nederlandse taal en rekenen. Elke dag werd beroep gedaan op de heer Botchey voor computeradvies en huiswerkbegeleiding voor de vakken rekenen en taal. Hij werd hierin bijgestaan door assistenten, mensen met relevante opleiding voor het project, die grotendeels op vrijwillige basis hun bijdrage leveren. De behoefte aan training, advies en begeleiding groeide en er ontstond behoefte aan grotere ruimte, uitbreiding van activiteiten en professionalisering.

De belangrijkste activiteit van Stichting Computerbrain is: Huiswerkbegeleiding, computercursussen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar en computercursussen voor volvassenen. De activiteit huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van basisscholen uit groep 2 tot en met groep 8. Huiswerkbegeleiding is heel belangrijk voor deze kinderen. Ze kampen bijna allemaal met een taalachterstand die door de school niet wordt verholpen. Vaak hebben ze faalangst bij het maken van de toetsen in het onderwijs of niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan (Entree- en Citotoets) en daardoor scoren ze vaak te laag. De meeste kinderen hebben een extra taal - en rekenlessen nodig en ondersteuning bij het begrijpend lezen.